top of page

Palvelu - AA:n 12 käsitettä

Maailmanpalvelun kaksitoista käsitettä, ovat maailmanpalvelurakenteen tulkintaa.

Näissä käsitteissä nähdään myös joukko periaatteita, jotka ovat jo tulleet perinteisiksi palvelullemme, mutta joita ei ole koskaan selvästi puettu sanoiksi tai saatettu kirjalliseen muotoon.

Kuten aikaisemmin kirjoitetut Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä sekä Valtuuston ohjekirja, nämäkin palveluperiaatteet ovat tulosta pitkästä harkinnasta ja perinpohjaisista neuvotteluista.

 1. AA:n maailmanpalvelutoiminnan lopullisen vastuun ja arvovallan tulisi aina olla koko seuramme yhteisen omantunnon varassa.
   

 2. Vahvistaessaan vuonna 1955 Keskusvaltuustolleen pysyvän peruskirjan AA-ryhmät luovuttivat valtuustolle täyden toimivallan maailmanpalvelutoimintamme tehtävien suorittamiseen ja tekivät siten valtuustosta koko seuramme varsinaisen mielipiteenilmaisijan ja tehokkaan omantunnon   lukuun ottamatta mitä tahansa muutosta kahteentoista perinteeseen tai valtuuston peruskirjan kohtaan 12.
   

 3. Perinteellisenä keinona selkeiksi täsmennettyjen toimintasuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä ryhmien, valtuuston ja AA:n keskuspalveluneuvoston ja sen eri palveluyhteisöjen, sihteeristön, toimikuntien ja täytäntöön panijain välille ja heidän tehokkaan johtamisensa varmistamiseksi ehdotetaan, että antaisimme kullekin näistä maailmanpalvelun perustekijöistä perinteellisen "päättämisen oikeuden".
   

 4. Kautta koko valtuustorakenteemme meidän tulisi ylläpitää kaikilla vastuutasoilla perinteellinen "osallistumisen oikeus" huolehtien siitä, että kullekin maailmanpalvelijoittemme luokalle tai ryhmälle myönnetään äänestysedustus tarkoituksenmukaisessa suhteessa kunkin kannettavaan vastuuseen.
   

 5. Kautta koko maailmanpalvelurakenteemme tulisi olla perinteellinen "vetoamisen oikeus", varmistaen siten meille sen, että vähemmistön mielipide tulee kuulluksi ja että anomukset henkilökohtaisten tyytymättömyyden aiheiden korjaamiseksi tutkitaan huolellisesti.
   

 6. Koko AA:n puolesta keskuspalveluvaltuustollamme on ensisijainen vastuu maailmanpalvelutoimintamme ylläpitämisestä, ja perinteellisesti sillä on lopullinen ratkaisuvalta laajakantoisemmissa yleisiä menettelytapoja ja varojen käyttöä koskevissa asioissa. Mutta valtuusto tunnustaa myös sen, että pääasiallinen aloitteellisuus ja toimeen panovastuu useimmissa näistä asioista tulisi ensisijaisesti olla valtuuston luottamushenkilö jäsenillä heidän toimiessaan keskenään Alcoholics Anonymous seuran Keskuspalveluneuvostona.
   

 7. Valtuusto tunnustaa sen, että keskuspalveluneuvoston peruskirjan ja säännöt ovat laillisesti sitovia asiakirjoja; luottamushenkilöillä on täysi valta käsitellä ja hoitaa kaikkia Alcoholics Anonymous -seuran maailmanpalveluasioita. Edelleen on selvää, että valtuuston peruskirja sinänsä ei ole laillisesti sitova asiakirja: sen sijaan se pohjautuu perinteen voimaan ja sen lopullinen tehokkuus AA:n rahakukkaron valtaan.
   

 8. Keskuspalveluneuvoston luottamushenkilöt toimivat kahdenlaisissa päätehtävissä:
  a) Laajakantoisemmissa yleisiä menettelytapoja ja varojen käyttöä koskevissa asioissa he ovat pääsuunnittelijoita ja toimeenpanijoita. He ja heidän tärkeimmät toimikuntansa hoitavat nämä asiat itse.
  b) Erillisten rekisteröityjen ja vakiintuneesti toimivien palveluyhteisöjemme suhteen luottamushenkilöiden asema on pääasiallisesti näiden yhteisöjen koko yrityspääoman omistaminen ja valvonta ollen heillä valta valita näiden yhtymien kaikki johtajat.

   

 9. Vastaiselle toiminnalle ja turvallisuudellemme ovat kaikilla tasoilla välttämättömiä asiallisin ja tarkoituksenmukaisin menetelmin valitsemamme hyvät palvelutoiminnan johtajat. AA:n perustajien aikanaan hoitamasta maailmanpalvelutoiminnan ensisijaisen johdosta on Alcoholics Anonymous -seuran keskuspalveluneuvoston luottamushenkilöiden välttämättä vastattava.
   

 10. Kaiken palveluvastuun tulisi pohjautua riittävään palvelutoimivaltaan. Sellaisen toimivallan rajojen tulisi aina joko perinteen, päätöslauselman, erityistehtävämääritteen tai tarkoituksenmukaisten asiakirjojen tai sääntöjen selvästi täsmentämät.
   

 11. Koska luottamushenkilöillä on lopullinen vastuu AA:n maailmanpalvelutoiminnan johdosta, heillä tulisi aina olla apunaan parhaat mahdolliset pysyvät toimikunnat, palveluyhteisöjen johtajat, toimeenpanijat, sihteerit ja neuvonantajat. Tämän vuoksi asioiden, jotka koskevat näiden perustoimikuntien ja palveluneuvostojen rakennetta, niiden jäsenten henkilökohtaisia ominaisuuksia, palvelutoimintaan johtamisen tapaan, vaihtovuoroisuutta ja keskinäisiä suhteita sekä toimeenpanijoittemme, sihteeriemme ja neuvonantajiemme erityisten oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta näiden erikoistyöntekijöiden palkkaukseen, tulee aina olla vakavan huolenpidon ja huomion kohteena.
   

 12. Valtuuston yleinen toimintaperusta:
  Kaikissa toimenpiteissään keskuspalveluvaltuuston tulee pitää mielessään AA:n perinteiden henki ja tarkoin huolehtia siitä, ettei valtuusto milloinkaan muodostu vaarallisen rikkauden tai voiman tyyssijaksi; riittävät käyttövarat ja runsas vararahasto ovat sen järkevänä taloudellisena periaatteena, ettei ketään valtuuston jäsentä koskaan aseteta ehdottomaan arvovalta-asemaan kehenkään toiseen valtuuston jäseneen nähden; että kaikkiin merkityksellisiin ratkaisuihin pyritään keskustellen, äänestäen ja, milloin mahdollista, pääpiirteisen yksimielisyyden vallitessa; minkään valtuuston toimenpiteen milloinkaan tule kohdistua henkilöön ratkaisevasti tai muodostua julkisen kiistan yllykkeeksi; olkoonkin, että valtuusto toimii Alcoholics Anonymous- seuran palvelemiseksi, sen ei koskaan tule suorittaa hallinnollisia toimenpiteitä;  ja että palvelemansa Alcoholics Anonymous- seuran tavoin valtuustokin aina pysyy demokraattisena ajattelussa ja toiminnassa.


  Suositeltavaa luettavaa:

 

 • AA maailmanpalvelun KAKSITOISTA KÄSITETTÄ, kirjoittanut Bill W.

 • Consepts Checklist. A Service piece for home groups, districts, areas (Service Material from theGeneral Service Office) tähän linkki pdf-tiedostoon.

bottom of page