top of page

Ammattilaiset

Anna meidän auttaa

Apua tarjolla

Jos haet keinoja alkoholiongelmista kärsivän asiakkaasi, potilaasi tai työntekijäsi auttamiseksi, haluat kertoa alkoholismista ja siitä toipumisesta tiedotusvälineissä tai saada lisätietoa toiminnastamme, AA pyrkii auttamaan sinua työssäsi. Näiltä sivuilta löydät runsaasti tietoa aiheesta sekä ohjeet lähempiin yhteydenottoihin.

Olemme nimettömyydestämme huolimatta verkosto, joka tekee joka päivä työtä alkoholiongelmista kärsivien auttamiseksi. Pyrimme aktiiviseen yhteydenpitoon tiedotusvälineiden, terveydenhoitohenkilökunnan, sosiaalialan työntekijöiden sekä erilaisten työyhteisöjen eri osapuolien kanssa. Haluamme antaa apuamme taistelussa alkoholismia vastaan - periaatteitamme kunnioittaen.

Pyydämme muistamaan, että AA vaalii nimettömyyttään, sitoutumattomuuttaan ja riippumattomuuttaan. Asia näkyy muun muassa siten, etteivät jäsenemme esiinny julkisuudessa koko nimellään. Otamme kantaa vain asioihin, jotka liittyvät perustehtäväämme eli alkoholismista toipumiseen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat, tiedotusvälineiden edustajat sekä kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita avoimiin AA-ryhmiin.

Päihdelääkäri Tero Hallikaisen kirjoitus AA:sta

AA-infoa

Lausuntoja AA:sta

Eri alojen ammattilaiset ovat antaneet näkemyksiään AA:sta lukuisia kertoja, joista olemme koonneet alle muutamia. 

"Valitettavasti lääkärit ovat juuri kroonisten alkoholimyrkytysten uhrien hoidossa yksin avuttomia. Näiden potilaiden ei kuitenkaan tarvitse heittäytyä toivottomuuden valtaan, sillä paraneminen tästä sairaudesta näyttää sittenkin olevan mahdollista. Se edellyttää kuitenkin, että asianomainen todella näkee sen kurjan tilan, mihin hän on joutunut ja haluaa siitä päästä. On erittäin suuri asia, että tässä vaikeassa henkilökohtaisessa taistelussa sairaalla on mahdollisuus turvautua AA-liikkeeseen ja saada sieltä apua ja tukea.

Käsitykseni mukaan tämä on varmin tie vaikeasta sairaudesta paranemiselle ja taitaapa olla niin, että se on ainoa tie. On sen vuoksi erittäin tarpeellista, että lääkärit hoitaessaan näitä potilaita käyttävät hyväkseen kaiken sen avun, mitä AA:laiset ovat valmiit antamaan. Kun lähiaikoina on löydettävä mahdollisimman tarkoituksenmukaiset keinot alkoholistien sairaalahoidon järjestämiselle, olisi siinä yhteydessä luotava hyvä yhteys sairaalan hoitohenkilökunnan ja AA:laisten välille."

- Niilo Pesonen, lääkäri, anatomian professori ja lääkintöhallituksen pääjohtaja vuosina 1954–1969

"Nimenomaan sosiaalisen tuen merkitys ihmisen selviytymiselle ja elämänhallinnalle ollaan viime vuosikymmenillä ruvettu tajuamaan aivan uudelle tavalla. Sosiaalisten siteiden katkeaminen on mitä ilmeisimmin myötävaikuttanut nykyihmisen pahoinvointiin hyvinvointiyhteiskunnassa. Alkoholi ja huumeet ovat tässä tilanteessa suosittuja korvikkeita pysyvien ihmissuhteiden puuttuessa. Alkoholismi on sairaus, jonka hoidossa perinteiset lääkinnälliset keinot ovat osoittaneet riittämättömyytensä. Lääkkeillä emme voi korjata niitä vaurioita, jotka syntyvät ihmisen elämäntilan muutosten myötä, emmekä myöskään pysty reseptillä määräämään potilaillemme uutta elämän sisältöä tai sosiaalista tukea.

Tässä tilanteessa korostuu entisestään AA-liikkeen merkitys alkoholismin hoidon tukipilarina. AA-ideologiaan sisältyy juuri ne elementit, jotka yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä ovat niin pahasti vahingoittuneet: ryhmään kuuluminen, sosiaaliset siteet, naapurista huolehtiminen."

- Matti Ruokola, lääkintöhallituksen pääjohtaja vuosina 1983–1991

"Yksi AA:n voimatekijöistä on sen riippumattomuus. Vaikka kristinuskoon itse sitoutuneena en toisaalta voikaan olla tunnistamatta tässä toiminnassa Jumalan elämää suojelevaa läsnäoloa ja näkemättä hänen vaikutustaan, haluan toisaalta jättää tilaa AA:ssa mukana olevien omalle hengellisyyden tulkinnalle. Ehkä kirkolla olisi opittavaa myös tässä ihmisten kokemuksien kuuntelussa ja kunnioittamisessa. Samoin siinä diakoniassa jo oraalle nousseessa ajattelussa, ettei tärkeintä suinkaan ole oman organisaation maine ja menestys, vaan ihmisen paras riippumatta siitä, kuka sen on saanut aikaan."

- John Vikström, teologian tohtori ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa vuosina 1982–1998

"Yksikään potilaistanne ei,kärsi enempää kuin alkoholisti. Kun olette tekemisissä alkoholistin kanssa ja autatte häntä toipumaan, kun huomaatte uskomattoman muutoksen kärsivästä, avuttomasta, kuolemansairaasta henkilöstä eläväksi, elinvoimaiseksi, toimeliaaksi ja onnelliseksi ihmiseksi, pääsette osalliseksi rikasta, antoisaa ja syvällistä kokemusta. AA on tietämistäni keinoista tehokkain opettaa alkoholistille, kuinka lopettaa juominen."

- Stanley Gitlow, kliinisen lääketieteen professori ja Amerikan päihdelääketieteen yhdistyksen (ASAM) johtaja vuosina 1971–1973

"Yleensä AA toimii paremmin kuin se, minkä me olemme saaneet aikaan tieteellä, rahalla ja ponnistuksin.
Jos hylkäätte AA-ryhmien käytön, yhteistyön niiden kanssa tai niihin ohjaamisen , hylkäätte myös kriittisen ja ratkaisevan osan siitä tärkeästä hoidosta, jonka alkoholismista kärsivät paitsi ansaitsevat, myös tarvitsevat.

AA on näyttänyt meille tien ja esittänyt uuden mallin pitkäaikaishoidosta, joka ei oikeastaan ole hoitoa; se on osallistuvaa itseohjausta. Se on vakuutus yksilön itsenäisyydestä sen sijaan, että alkoholisti pitäisi itseään uhrina, avuttomana henkilönä.

AA antaa ihmiselle määrätyn itseisarvon ja samalla sen myötä sellaisen nöyryyden ja todellisuudentajun, joka on tarpeellista alkoholiongelman hoitamisessa."

- Tohtori William E. Mayer, Yhdysvaltain alkoholin väärinkäytön ja alkoholismin tutkimuskeskuksen (NIAAA) johtaja vuosina 1982-1983

Media

Alkoholismia käsitellään tiedotusvälineissä säännöllisin väliajoin. Alkoholiongelmat koskettavatkin entistä useampaa ihmistä joko suoraan tai välillisesti. On arvioitu, että Suomessa on 300 000 - 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Alkoholi on maassamme yksi merkittävimmistä kuoleman aiheuttajista, työikäisissä jopa merkittävin.

AA:n piirissä suhtaudutaan alkoholiongelmasta käytävään rakentavaan keskusteluun myönteisesti. Emme kuitenkaan ota kantaa alkoholipolitiikkaan, alkoholismin lääketieteellisiin kysymyksiin tai alkoholiongelmaan yhteiskunnallisena ilmiönä. Tästä huolimatta koemme, että meillä on paljon annettavanamme. Tiedämme, kuinka alkoholisti voi muuttaa itselleen ja ympäristölleen haitallista käyttäytymistään.

Jos olet toteuttamassa alkoholismiin liittyvää artikkelia tai ohjelmaa, pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan auttamaan sinua työssäsi. Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa näiltä sivuilta, toivomme, että otat meihin yhteyttä. Voimme tarvittaessa järjestää kontakteja AA:n jäsenistöön tai vierailun avopalaveriin.

AA:n tiedotustoiminta ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Toimintamme perusyksikköjä, itsenäisiä AA-ryhmiä on nimittäin maassamme yli 600 kaikkiaan noin 260 paikkakunnalla. Haastateltavia on mahdollista löytää kaikkialta Suomesta. Ainekset artikkeliin tai ohjelmaan voivat siis löytyä lähempää kuin moni rutinoituneinkaan toimittaja arvaa.

Yhdessä asiassa AA on kuitenkin ehdoton. Pidämme kiinni nimettömyydestämme. Toivomme myös, että tiedotusvälineet kunnioittavat periaatettamme. Kyse ei ole salamyhkäisyydestä tai kuppikuntaisuudesta, vaan pyrkimyksestämme suojella jäsenistöämme - etenkin niitä, joiden raittius on vasta aluillaan. Kunhan tätä periaatetta noudatetaan, kerromme mielellämme kokemuksistamme: Alkoholismista voi toipua. 

Tiedote AA:sta.

Terveydenhoitohenkilöstölle

Alkoholismi on itsensä kieltävä sairaus. Kun muiden sairauksien kohdalla potilas on halukas saamaan apua vaivoihinsa ja kiitollinen neuvoista, alkoholisti ei yleensä myönnä, että hänen alkoholin käytössään olisi aihetta huoleen. Tai jos hän jotenkin myöntää alkoholinkäyttönsä liiallisuuden, kyse on "lipsahduksesta" ja näin ollen ohimenevästä tilasta.

Monet terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat kohdanneet tilanteita, joissa potilasta ei voida auttaa, koska hän ei itse näe alkoholin käyttönsä seurauksia. Vielä harvemmin alkoholisoitumassa oleva ihminen tunnustaa, että kohtuukäytön mahdollisuus on lipumassa tai kokonaan lipunut tavoittamattomiin. Toisaalta ihminen, jolla ei itsellään ole alkoholiongelmaa, ei kykene samaistumaan alkoholistin ajattelutapaan. Se eroaa oleellisesti alkoholia kohtuudella käyttävän ihmisen ajattelusta,sillä alkoholiriippuvainen pitää omaa tilaansa normaalina.

Monet terveydenhoitohenkilökuntaan kuuluvat myöntävät, ettei alkoholistin auttamiseen löydy aina keinoja. Tosiasia on, että vain harva alkoholisti toipuu. Me AA:n jäsenet tiedämme tämän omasta kokemuksestamme. Valtaosalla meistä on taustallamme vaihe - usein pitkä - jonka aikana emme millään voineet myöntää, että meille kohtuukäyttö on mahdottomuus. Yritimme kohtuukäyttöä tosissaan, mutta kovasta harjoittelusta huolimatta päädyimme aina ongelmiin.

AA:n vahvuus alkoholistien hoidossa ei perustu lääketieteeseen, ja terveydenhoidon ammattilaisia emme ole. Voimme kuitenkin jakaa kokemuksemme raitistumisesta sellaiselle alkoholistille, jolla itsellään on syttynyt halu lopettaa juominen. Toivomme, että terveydenhuollon piirissä tartuttaisiin AA:n tarjoamaan apuun. Mikäli terveydenhoidon asiakkaalla on alkoholiongelma, AA:ta tuntevan lääkärin tai hoitajan auttava sysäys kohti vertaistuen tarjoamaa toipumismahdollisuutta voi olla ratkaiseva askel kohti uutta, elämänarvoista elämää. Vaikka ohjaava sysäys jäisi vain potilaan päähän itäväksi ajatukseksi, se voi myöhemmin johtaa tuloksiin.

Alkoholistinen ajattelutapa on ongelman kieltävine selittelyineen alkoholisteille kovin tuttua. Siksi raitistunut alkoholisti voi joskus omalla esimerkillään ja kertomillaan kokemuksilla auttaa vielä juovaa alkoholistia enemmän kuin kehittyneinkään lääketiede. Voimme kuitenkin auttaa vain raitistumisessa, emme muussa. Alkoholistin on edelleen saatava tarvitsemansa lääketieteellinen hoito, vaikka hän juomisensa lopettaisi.

Sosiaalialan työntekijöille

Kun alkoholi ottaa vallan ihmisen elämässä, se usein merkitsee samalla taloudellisia vaikeuksia, hankaluuksia ihmissuhteissa tai jopa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Salakavalaa on se, että alkoholistin mielestä nämä asiat ovat syy juomiseen, eikä suinkaan seurausta alkoholin käytöstä. Usein kuulee alkoholiongelmaisen puhuvan, kuinka hän voisi lopettaa koska tahansa juomisen, jos vain häneltä poistettaisiin ongelmat.

Todellisuudessa ongelmien ratkominen tuo usein vain hetkellisen helpotuksen. Kun juominen jatkuu, uudet vaikeudet odottavat vuoroaan. Ulkoinen kulissi on toki saattanut hetkeksi muuttua, mutta alkoholi hallitsee ihmisen elämää entistä enemmän. Moni on myös kokenut, että esimerkiksi parantunut taloudellinen tilanne on päinvastoin kiihdyttänyt juomista.

AA:ssa ei suinkaan vähätellä arjen vaikeuksia. Tiedämme kuitenkin, että mikä tahansa alkoholistin saama apu on vain kaivoon kannettua vettä, jollei tapa käyttää alkoholia ratkaisevasti muutu. Kokemuksemme mukaan juomisen vähentäminen ei riitä. Alkoholiongelmaisen elämänsolmujen ratkaisemisessa raitistuminen on mielestämme keinoista tärkein. Vasta raitistumisen jälkeen on mahdollista elää aidosti täyspainoista elämää itsestään vastuuta kantaen.


AA ei voi luvata kenellekään ihmiselle työpaikkaa, perheriitojen loppumista tai ongelmallisten käytöstapojen muuttumista - varsinkaan kertaheitolla. Emme voi tuoda sovitusta tehtyihin rikoksiin, antaa "synninpäästöä" laiminlyötyihin velvollisuuksiin tai edes järjestää velkakierteen katkaisemista. Voimme sen sijaan antaa työkalut pysyvään raittiuteen. Se auttaa toipuvaa alkoholistia saavuttamaan mielentilan, jossa hän kykenee kohtaamaan aiemmin kovin musertavilta tuntuneet vastoinkäymisensä.

Raitistumisen myötä ylipääsemättömistä ongelmista tulee asioita, joita voi ratkoa. Raitistuminen mahdollistaa elämäntavan, jonka avulla rikotut ihmissuhteet voi korjata, velat saa maksettua, työtilanne kohentuu ja ennen kaikkea oma elämänilo palaa.

 

Moni AA:n avulla raitistunut on jopa sanonut:
"Raittius on palauttanut minulle itsekunnioituksen. Tunnen taas olevani täysvaltainen yhteiskunnan jäsen".

Alkoholismiin kuuluu oleellisena osana oman juomisen ja sen seurauksien vähättely. Vaikka alkoholiongelmainen yleensä alkuun torjuu totuuden, tosiasioiden esiin tuominen on todellisesta välittämistä. Siksi toivomme, että sosiaalialan työntekijät muistaisivat AA:n tarjoamat mahdollisuudet etsiessään keinoja asiakkaidensa auttamiseen.

Mikäli ihmisen mielessä kytee edes pieni toivo tai halu alkoholinkäytön lopettamiseen, toisen ihmisen sysäys AA:n vertaistuen piiriin voi olla ratkaiseva käänne elämässä. Vaikka ohjaava sysäys jäisi vain asiakkaan päähän itäväksi ajatukseksi, se voi myöhemmin johtaa tuloksiin. Siksi pyydämmekin sosiaalialan ammattilaisia suhtautumaan AA:n tarjoamaan apuun avoimin mielin. 

Eri alojen työnantajille

Suomessa arvioidaan olevan 300 000 - 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Kaikki heistä eivät ole alkoholisteja, mutta monet ovat vakavasti alkoholisoitumassa. Alkoholi arvioidaan työikäisten suomalaisten merkittävimmäksi kuoleman aiheuttajaksi. Tilanne ei voi olla heijastumatta työpaikoille.


Työntekijän alkoholisoituminen ei välttämättä näy siten, miten alkoholismi usein mielletään. Etenkin itsenäisemmissä työtehtävissä "kulissin ylläpitäminen" voi onnistua yllättävän kauan - varsinkin, jos työntekijä on muuten työyhteisössään pidetty henkilö. Monella AA:n jäsenillä on ollut kokemuksia siitä, kuinka oma elämä oli hajoamispisteessä, mutta työt hoidettiin.

Työkuntoisena sinnittelevä alkoholisti saattaa olla mitä parhain työntekijä, koska hän pyrkii korvaamaan esimerkiksi satunnaiset poissaolonsa ylisuorittamisella. Lähipiiri usein myös ymmärtää alkoholiongelmaista auttaen häntä paikkaamaan virheitään ja kuromaan kiinni venähtäneitä aikatauluja. Tällä kuitenkin mahdollistetaan kierteen syveneminen. Kun asiat tulevat näennäisesti kuntoon, alkoholismi voi jatkaa elimistöään ja henkistä tasapainoaan syövää kujanjuoksuaan.

Suuremmilla työpaikoilla on käytössä erilaisia hoitoonohjauskäytäntöjä. Valitettavan usein niihin tartutaan kovin myöhään. Ikävä tosiasia myös on, etteivät lyhyet hoitojaksot välttämättä auta, jollei hoidettava itse ole sitoutunut täysraittiuteen. Aina alkoholistien hoidossa ei edes pyritä tähän. Meidän AA:n jäsenten kokemusten mukaan alkoholisoituneen ihmisen rohkaisu kohtuukäyttöön on kuitenkin pääsääntöisesti tuomittu epäonnistumaan. Kohtuukäyttöilluusiolla ylläpidetään alkoholistin unelmaa siitä, että hän voisi jatkaa juomistaan, ja silti päästä eroon ongelmistaan.

Mikä on sitten työpaikan ja työnantajan rooli silloin, kun työntekijällä on havaittu alkoholiongelma? Kokemustemme mukaan asioiden hyssyttely ei auta. Myös huoli siitä, että kyse olisi toisen ihmisen yksityiselämään puuttumisesta, on aiheeton. Alkoholiongelmainen ei nimittäin kykene itse näkemään tilannettaan selkeästi. Todellista välittämistä on se, ettei selittelyjä uskota sokeasti, vaan asioihin puututaan. Käytettävissä on toki tällöin oltava jokin tapa, jolla alkoholismin elämänhallinta on palautettavissa. AA voi tarjota yhden hyväksi havaitsemamme työkalun: vertaistuen avulla tapahtuvan toipumisen.


Vilpitön toiveemme on, että alkoholiongelmaisen ihmisen avunhuutoon tartutaan. Jos halua muutokseen on olemassa, voi esimerkiksi esimiehen ehdotus AA:sta osoittautua kauaskantoiseksi ystävänpalvelukseksi. Muutamille meistä pysyvä raittius on alkanut juuri näin. Olemme myös käyneet erilaisilla työpaikoilla kertomassa kokemuksemme elämänmuutoksen mahdollisuudesta. Jos edustamassanne työyhteisössä on halua ja tarvetta tällaiseen vierailuun, pyrimme ehdottomasti auttamaan. Teemme sen kaiken lisäksi ilmaiseksi.

Odotamme yhteydenottoanne. (Auttava puhelin 09 - 750 200) 

bottom of page