top of page

Suomen AA-Palvelu

Suomen AA-palvelun perustehtävä on toimia valtakunnallisena kokemustenjakoelimenä. Palvelun toimia ohjaa Suomen AA:n palvelukansio, jonka saat auki tästä linkistä: Tietokansio

Suomen AA-palvelun jäsenen perustehtävä on edustamansa alueen ryhmien yhteisen ryhmäomatunnon äänen välittäminen.
Suomen AA-palvelu koostuu AA-alueiden valitsemista palveluedustajista. Suomen AA-palvelussa on varsinaisia jäseniä yhteensä 20 seuraavasti:

Espoon alue  1
Etelä-Suomen alue 1
Helsingin alue  3
Kanta-Hämeen alue 1
Keski-Suomen alue 1
Kymen alue  1
Lahden alue  1
Lapin alue   1
Oulun alue   1
Pirkanmaan alue 1
Pohjanmaan alue 1
Satakunnan alue 1
Savo-Karjalan alue 2
Vantaan alue 1
Varsinais-Suomen alue 1
Ruotsinkieliset Suomessa 1
Suomenkieliset Ruotsissa 1

Kukin alue nimeää edustajansa Suomen AA-palveluun ja AA-ryhmien vuosikokous vahvistaa Suomen AA-palvelun kokoonpanon.

Suomen AA-palvelu valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Suomen AA-palvelu suosittelee, että AA-alueen edustajaksi valittava henkilö täyttäisi seuraavat kriteerit:
• Hänellä tulisi olla aikaa ja halua toimia linkkinä edustamansa alueen ryhmien ja Suomen AA-palvelun välillä.
• Hänellä tulisi olla riittävästi aikaa niihin tehtäviin, joita on AA-palvelun kokousten välillä.
• Hänellä tulisi olla riittävän pitkä raittius, mieluimmin yli 5 vuotta kuin sen alle. Joka tapauksessa niin paljon, että häntä voidaan pitää vastuuntuntoisena.
• Hänen tulisi olla tutustunut AA:n ohjelmaan kokonaisvaltaisesti voidakseen tiedostaa palveluhengen ja valtuutusperiaatteen eron.

Olisi eduksi, jos hänellä olisi kokemusta palvelutehtävistä ryhmässä ja alueella tai piirissä.

Kukin alue nimittää myös varaedustajat Suomen AA-palveluun. Varaedustajia on yhtä monta kuin varsinaisia edustajia. Varaedustajat voivat osallistua Suomen AA-palvelun toimikuntien työskentelyyn jäsenenä ja olla palvelun kokouksissa läsnä puheoikeudella toimikuntansa asioissa. Jäsenten toimikausi on 2 + 2 vuotta.

Suomen AA-palvelu voi tarvittaessa nimetä eri asioita valmistelevat toimikunnat. Kukin toimikunta on määräaikainen ja niiden tehtävät on määritelty erikseen.

Toimikunnat kokoontuvat Suomen AA-palvelun kokousten yhteydessä, mutta voivat tarvittaessa kokoontua kokousten välissä, mikäli se on asioiden käsittelyn kannalta tarpeellista. Toimikunnat valmistelevat asiat, joita Suomen AA-palvelu on niille tehtäväksi antanut ja tuovat ne valmisteltuina Suomen AA-palvelun kokoukseen, missä myös toimikunnan ulkopuoliset ja muut AA-palvelun jäsenet voivat ottaa asioihin kantaa.

Suomen AA-palvelun toimikunnat ovat:

  • Menettelytapatoimikunta (META)

  • Kirjallisuustoimikunta (KIT)

  • Tiedotus- ja sanomansaattotoimikunta (TISA)

  • Kansainvälisten asioiden toimikunta (KAT)

 

Suomen AA-palvelun kokoukset kutsutaan koolle aina kirjallisesti. Kokousajankohta ja –paikka on yleensä sovittu jo edellisessä kokouksessa, mutta esitys kokouksen työjärjestykseksi voidaan tehdä vasta lähempänä kokousta.

Palvelun puheenjohtaja ja sihteeri laativat esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja liittävät sen mukaan mahdolliset saapuneet kirjeet. AA-toimisto toimittaa kokouskutsut kaikille AA-palvelun jäsenille viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Suomen AA-palvelun kokouksiin osallistuvat AA-alueiden edustajien ja varaedustajien lisäksi Suomen AA-kustannus ry:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä AA-toimiston hoitaja. Heillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Lisäksi kokouksiin osallistuvat molemmat maailmanpalveluvaltuutetut.

YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: aa@aa.fi

Postiosoite: SAAP, AA-toimisto,  Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI

Puheenjohtaja: Seija, Seinäjoki

Varapuheenjohtaja: Teemu, Kuopio

bottom of page